அயல்நாடு

இந்தியாவுக்கு திரும்புவதற்கான 5 காரணங்கள்
Article
Tamil

இந்தியாவுக்கு திரும்புவதற்கான 5 காரணங்கள்

இந்தியா ஒரு பன்முகத் தன்மை கொண்ட நாடு, நாட்டையும் தாண்டி அது ஒரு அன்பால் மட்டுமே நிறைந்த வீடு. இங்கு பல மொழி, பல நிறம், பல சாதி, பல மதங்கள் என வேறுபட்டு இருந்தாலும், அதை அனைத்தையும் தாண்டி மக்கள் இந்தியர் என்ற உள்ளுணர்வில் அனைவரும் சகிப்புத் தன்மையுடன் ஒண்றிணைந்து வாழ்கின்றனர். இந்தியாவில் எல்லாமே சாத்தியம்! இந்தியா அபூர்வமானது, அது பசுமையானது, அது உண்மையானது. இந்தியாவுக்குத் திரும்புவதற்கான காரணங்களைச் சுருக்கமாக சொல்ல இயலாது, அதனால் இந்த […]

Read More