ವೃತ್ತಿ

Blog category
HR
Job Search/Interview tips
Kannada

ಭಾರತದ ಉನ್ನತ ಉದ್ಯೋಗಿ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಪರಿಶೀಲನೆ ಸೇವಾ ಪೂರೈಕೆದಾರರು ಯಾವುವು

ಉದ್ಯೋಗಿ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಪರಿಶೀಲನಾ ಸೇವೆ ಒದಗಿಸುವವರು ಯಾರು? ಮತ್ತು ಇವುಗಳು ಬೇರೆ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಏಕೆ ಬೇಕು?  “ಹಿನ್ನೆಲೆ ಪರಿಶೀಲನಾ ಸೇವೆ” ಹೆಸರೇ ಸೂಚಿಸುವಂತೆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಅಥವಾ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು ಹಿನ್ನೆಲೆ ಪರಿಶೀಲನಾ ಸೇವೆ ಒದಗಿಸುವ ಕಂಪನಿಗಳನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯ  ಅಥವಾ ಉದ್ಯೋಗಿಯ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಪರಿಶೀಲನೆ, ಉದ್ಯೋಗ ಪರಿಶೀಲನೆ, ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ದಾಖಲೆ ಪರಿಶೀಲನೆ, ವಿಳಾಸ ಪರಿಶೀಲನೆ, ಡ್ರಗ್ ಪರೀಕ್ಷೆ, ಇತ್ಯಾದಿ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಹಿನ್ನೆಲೆ ಪರಿಶೀಲನಾ ಸೇವೆ ಒದಗಿಸುವವರು ನೀಡುತ್ತಾರೆ.  ಪರಿಶೀಲನಾ ಸೇವೆ ಒದಗಿಸುವ ಕಂಪನಿಗಳು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯ ಬಗ್ಗೆ […]

Read More
Article
Blog category
Career Advice
Job Search/Interview tips
Kannada

ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಲಹೆಗಾರ ಹುದ್ದೆಯ ಉದ್ಯೋಗ ವಿವರಣೆ, ಸಂದರ್ಶನದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಲಹೆಗಳು

ಶಿಕ್ಷಣ ಸಲಹೆಗಾರರು ವಿವಿಧ ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿ ಅವಕಾಶಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ವೃತ್ತಿಪರರು. ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಲಹೆಗಾರರ ಪ್ರಮುಖ ವೃತ್ತಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳೆಂದರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಅಗತ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸುವ ಮತ್ತು ಒದಗಿಸುವ ಮೂಲಕ ಶಾಲೆಯ ಪಠ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವುದು, ಶಾಲೆಯ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುವುದು, ಶಾಲಾ ಸಭೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸುವುದು ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಕರ  ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಿಸುವುದು.. ಶಿಕ್ಷಣ ಸಲಹೆಗಾರರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಆಯ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿತ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಉತ್ತರಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಪಠ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಹರಿಸುವುದನ್ನು ಸಹ ನಿಭಾಯಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅದರೊಂದಿಗೆ, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಲಹೆಗಾರರು […]

Read More