அனைத்து இந்திய வானொலியில் பேசுவதற்கு எங்களுக்கு அற்புதமான வாய்ப்பு கிடைத்துள்ளது. எங்களின் பிரதிநிதியான செல்வி. பவித்ரா நடராஜன் அவர்கள், வேலை பெறுவதில் உள்ள பிரச்சினைகள் குறித்தும், மின்ட்லி எவ்வாறு உதவி செய்து அப்பிரச்சினைகளை தீர்த்து வைக்கிறது என்பது குறித்தும் இதில் பேசுகிறார்

Language