இந்திய வம்சா வழியில் வந்த வெளி நாடு வாழ் இந்தியர்கள் உலகெங்கும் இருக்கிறார்கள். இவர்களின் பங்களிப்பு இந்திய பொருளாதார வளர்ச்சியில் எப்பொழுதும் பேசப்பட்டு வருகிறது. உயர் கல்விக்காக, வேலைக்காக, புதிய கலாச்சாரத்தை அறிவதற்காக, வாணிபத்திற்காக போன்ற பல்வேறு காரணங்களால் புலம் பெயர்ந்த இந்தியர்கள், வெளி நாடுகளில் வசித்து வருகிறார்கள். ஆனால், வெளி நாட்டிற்கு சென்ற 70 சதவீதத்தினர், தங்கள் எதிர்கால வாழ்க்கையை தாயகத்தில் தொடர வேண்டும் என விரும்புகிறார்கள்.