இந்தியாவில் ஆன்லைனில் இயங்கும் பல பகுதி நேர உள்ளடக்க எழுத்து தளங்கள் உள்ளன.