உண்மையான வேலைகளை தேடுபவர்களா நீங்கள்? மோசடி நிறுவனங்கள் இடம் மாட்டிக்கொள்ளாமல்   நம்பகத்தன்மை உடைய வேலைகளை வீட்டில் இருந்தவாறே செய்வது எப்படி? அலுவகத்திற்கு சென்று பணிபுரியும் போது கிடைக்கும் வருமானம் வீட்டில் இருந்து செய்தால் கிடைக்குமா? போன்ற பல கேள்விகளை உடையவர்களாக இருந்தால், உங்களுக்கான பதில் தயாராக உள்ளது.

 

               உண்மையில், இந்த நவீன உலகத்தில் ஒருவரின் சம்பாதிப்பு ஒரு
குடும்பத்திற்கு போதுமானதாக இருப்பதில்லை. ஆனாலும் வீட்டில் ஒருவர்
குழந்தைகளையோ அல்லது வயதானவரையோ பார்த்துக்கொள்ள வீட்டிலே
இருக்க வேண்டிய கட்டாயம் உள்ளது. கணிக்க முடியாத வகையில்
வேலைகளை வீட்டில் கொண்டிருப்பதால், உங்களால் வேலை செய்ய
முடியாது என்று அர்த்தமில்லை.

           “மனமிருந்தால் மார்க்கமுண்டு”