விற்பனைத்துறையானது எந்த ஒரு தொழில் துறைக்கும் இதயம் போன்றது எனலாம்மேலும் விற்பனைத்துறையின் வளர்ச்சியைப் பொருத்துதான் எந்த ஒரு தொழில் துறையின் வளர்ச்சி மற்றும் நிலைத்தன்மை போன்ற அனைத்தும் அமைகிறது.